UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ- UBND Về việc ban hành Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020.


 

Theo quy định tại Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND, đối với thôn đạt chuẩn NTM, các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu đều phải đạt từ 50% trở lên so với yêu cầu; tối thiểu 80% vườn hộ trong thôn được chỉnh trang, cải tạo; có ít nhất 5 vườn hộ đạt chuẩn vườn mẫu. Trong ảnh: Khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên.


Theo đó, Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới có 8 tiêu chí, 30 chỉ tiêu; được chia làm 2 nhóm, gồm: Nhóm tiêu chí tổ chức cộng đồng và nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn.

Nhóm tiêu chí tổ chức cộng đồng có 01 tiêu chí; nhóm tiêu chí thực hiện các hoạt động phát triển thôn có 7 tiêu chí, gồm: Hạ tầng thiết yếu; mô hình sản xuất; kinh tế hộ; môi trường, cảnh quan; văn hóa-y tế - giáo dục; hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội; khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn NTM áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, bãi ngang ven biển trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019-2020.

(035) 742 27 27 Chat với chúng tôi